Toponimi na području Prebilovaca

Ada, Aćimova bašča, Alagovac, Babinovac, Banđuruša (Banđureva ograda), Bare, Baraćuše, Bijela vlaka, Bijele njive, Bijele stijene, Bjelića gradina, Bivolac, Blizne gomile, Borisovac, Bovan, Brdo, Brijeg, Bulutova mahala, Bulutove trave, Bunarina, Vala, Velika gomila, Velike breze, Velika vala, Velike stupice, Vinine, Vinogradi, Vodopoj, Vrelina, Vučija jama, Gajine, Garevine, Glaviždo, Glavičica, Glavica, Gnjedac (Gnijedac), Goveđak (Goveđi do), Goveđi put, Gonik, Gostiljac, Gojanov Do, Gorica (toponim u Kozjim stijenama koji je poznat kao nepogrešiv orjentir za vrijeme. Kad sunce, u ljetnom periodu, obasja Goricu, tačno je 12 časova), Granica, Grkov do, Gusta grma, Grabak (Grebak), Grabova dolina, Greda, Grlić, Dalićuša (Dolićuša), Daždinove vrbe, Dvogrla pećina, Debela ljut, Dijela, Do, Doranuša, Dragićeve trave, Dragićeve kuće, Dragića do, Drenova dolina, Dubac, Dukat, Dugo oko, Đevojkin grob, Đevojka (jaruga) Ekmečića gradina (poznata i kao Velika gradina), Ekmečića trave, Ždrakanovića jaz, Ždrakanovića bašča (pozata i kao Dukina bašča), Ždrakanovića ograda, Žiletine, Ženski put, Žuta ploča, Zagon (Gornji i Dojnji), Zasjek, Zgoni, Zojmir (Mali i Veliki), Jajin pristupak, Javič, Jarećak, Jazbina, Jareća lastva, Jareća glavica, Jevin kuk, Jelim, Jeftinovac, Johe, Jovanova lokva, Ježevine, Kajdrača, Kaočina, Kapuše, Kesina ograda, Kameni vir, Karimanova bašča, Karinovac, Katunište, Kenjčuša, Kljenova glavica, Kozje stijene (Kozji kuci), Kovačuša, Kozlić, Konjski put, Kose, Košćelova lastva, Košćelski bus, Kratine, Kravarica, Krajnji kuk, Križice, Krilo, Krstina, Krmeći bus, Krunuša (jaruga), Krč, Krčić, Kuline, Kuničar, Kuničina bara, Kučeljak, Kućišta, Lađište, Lakat, Lasohanov grob, Lazina (više je Lazine u ataru Prebilovaca; Šarića, Banđura i Stiglića te Lazina kod Prebrđa- staroslovenska riječ za iskrečeno zemljište), Lapatinovac, Leglo, Lipova lastva, Liman, Ložišta, Luke, Lučica, Mala vala, Mala gomila, Male njive, Male stupice, Mala gradina, Malokosovina, Malta, Mačine, Mačija ljut, Medin gnjedac, Medina ograda, Medanove kuće, Međuograde, Metala, Meterezine, Modrič, Moračevo, Mosur, Mrvići, Mrčgaj, Milikića bus, Mujina pećina, Navijaljke, Naklo, Nikolina glavica, Noktac, Njivetina, Oblo plesno, Ogradetina, Ogarev tor, Odric, Okuka, Orahov do, Orepak, Orlova torina, Okosine, Omeđine, Osoje, Osretak, Parnica, Pasja glava, Pašina bašča, Pitomina, Plošna glavica (Pločna glavica), Perala, Perišića plesno, Podolje, Podvornice, Pogledni kuk, Pokrajnica, Poljice, Ponori, Posrani kuk, Prdoca (Predoca), Prebrđe, Priblaće, Pribojci, Prigračina, Prijevorac, Priješac, Prisoje, Prokopica, Prokos, Pudareve trave, Pudarev budžak, Pudarev put, Putolova lastva, Radanovac, Rajevina, Rastavci, Ražište, Razdolje, Repi, Rijevci (Rujevca), Ravna dubrava, Rivine, Rosin vir, Rogojevac, Rujevo guvno, Rupine, Sadina, Sedlo, Sjekavice, Smokovac, Smokvina, Smreke, Smrčna dolina, Slanovac, Solila, Stranjik, Stanjevac, Stiglićuša (Stiglića ograda), Suhe zelenike, Suhića gradina, Suhiđa kuće, Telećak, Tjesna prodo, Telećaci, Torićina, Topine masline, Trnovci, Ćirina kuća, Ćirića ograde, Ćorlukina lokva, Ćukova ljut, Urmovina, Habatnice, Hadžijin brijeg, Halilova lokva, Harem, Horgot, Hrvenica (Ervenica, Hervenica, Rvenica), Cvijin čardak, Crno brdo, Crna ljut, Crnoglav, Čelina, Čolin čelinjak, Čardačina, Džemina jama, Šabanovo oko, Šarića mahala, Šopova bašča, Široka prodo, Šošina ograda, Škrka, Škrkna jaruga.

________
* nа www.prebilovci.net od mаrtа 2006. godine, dopunjаvаno u februаru 2007. i u junu 2008. godine. Kompletirаno u jаnuаru 2009. godine. Web-tim zаhvаljuje svim koji su učestvovаli u registrovаnju toponimа nа području Prebilovаcа.

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template